Board of Directors
You are here:Home —— Company —— Board of Directors
 

Executive Directors
Dong Xiaojie (Chairman)
Chang Ket Leong
Zheng Jianwei

Independent Non-executive Directors
Tam King Ching, Kenny

Chan Pat Lam